Camera CCTV – 4222AHD

5

Đầu tiên chúng ta biết rằng camera CCTV – 4222AHD được sử dụng để ghi lại hình ảnh 24/24. Đáp ứng được nhiều nhu cầu của người tiêu dùng mong muốn. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý con người, phòng chống tệ nạn xã hội